Stanovy


Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy Vary

/dále jen JSS/


1. Základní ustanovení

a/ JSS je společenskou organizací s právní subjektivitou, sdružuje členy, kteří přijali společný název a symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.
b/ JSS působí na území Karlových Varů, kde má svoje sídlo. Vzhledem k zapojení svých členů ve sportovních soutěžích je organizací s působností na území ČR.
c/ Místem působnosti – sídlem i místem pro přijímání korespondence a písemností je adresa : Jezdecká sportovní stáj Tandem Karlovy Vary /nebo Valdmanová Jana/, Rosnice 4, 360 17 Karlovy Vary.

2. Poslání a úkoly

a/ JSS organizuje vlastní sportovní a chovatelský proces a v souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupnění jezdeckého sportu mládeži i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.
b/ Za tímto účelem a podle podmínek a zásad těchto stanov plní zejména tyto úkoly:
- vytváří předpoklady pro úspěšnou organizaci a zabezpečení jezdeckého sportu a pro tuto činnost získává své členy
- pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů, dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky, zvláště vzájemné úcty a dodržování zásad fair play
- pečuje o zvyšování sportovní výkonnosti a všeobecné zdatnosti svých členů a vytváří pro to vhodné podmínky organizováním tréninků a soustředění, zejména pak přípravu školení jezdců, cvičitelů atd.
- vede své členy k dodržování zásad bezpečnosti
- vytváří podmínky vhodné pro výkonnostní růst členů, ne však na úkor rekreační formy jezdectví
- buduje, provozuje a udržuje svá zařízení a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svou činnost
- zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívání, vede své členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku
c/ Při plnění svých hlavních úkolů JSS spolupracuje s jinými sportovními kluby, sdruženími nebo konfederacemi jako např. Česká jezdecká federace, eventuálně s dalšími společenskými organizacemi.
d/ JSS vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci s úřady měst, obcí a okresů, státními i soukromými podniky, ale i s jednotlivci.
e/ JSS má charakter nepolitické organizace, která se zdržuje jakýchkoliv politických ambicí a praktik politického boje. Nicméně považuje za své právo podílet se na veřejném životě a to nejen v místě svého sídla.


3. Členství, práva a povinnosti členů

a/ Řádným členem JSS se může stát každá osoba starší 18 let, má li českou státní příslušnost, která projeví zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas a zaváže se dodržovat stanovy JSS.
b/ Předškolní a školní mládež do věku 18 let může získat členství za stejných podmínek, avšak za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce.
c/ Členství lze založit podáním písemné přihlášky u výboru JSS, který členství schvaluje. Členství vzniká zásadně zaplacením zápisného a členského příspěvku podle stanov.
d/ Osoba starší 18 let, která sice souhlasí a sympatizuje s posláním a úkoly JSS, ale nehodlá či nemůže se pravidelně a aktivně podílet na sportovní činnosti, může získat mimořádné členství. Nemá práva a povinnosti řádného člena. Přispívá formou klubových příspěvků.
e/ Kolektivními členy mohou být jakékoliv organizace, které chtějí přispívat k rozvoji jezdectví v rámci JSS. S kolektivním členem uzavírá smlouvu výbor JSS, ve které se vymezí práva a povinnosti, způsoby vzájemné pomoci a spolupráce.
f/ Základní práva řádných členů jsou:
- účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností sportovního života, a to za podmínek těchto stanov a v případě účasti v soutěžích za podmínek pravidel jezdeckého sportu
- účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují výchovné působení, odborný a výkonnostní růst, podílet se na výhodách, které z členství vyplývají
- uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku, vznášet dotazy a připomínky vůči funkcionářům
- požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření
- účastnit se jednání orgánu JSS, jedná li se o jeho činnost, chování atd.
g/ Základní povinnosti řádných členů jsou:
- svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov, směrnic a usnesení orgánů JSS
- svým jednáním a chováním přispívat k upevňování organizační jednoty, dodržovat kázeň, respektovat vzájemnou úctu mezi členy
- iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti JSS a svědomitě vykonávat funkce, do kte-rých byl zvolen
- šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží JSS k zabezpečení její činnosti a usilovat o dobré jméno JSS na veřejnosti
- řádně a včas platit veškeré poplatky související s jeho členstvím v JSS
- provádět a účastnit se aktivit JSS, jako jsou jezdecké soutěže, ošetřování a krmení koní, nebo jiné aktivity podle plánu činnosti
h/ Řádné členství zaniká:
- zrušením / vystoupením ze strany člena
- vyškrtnutím pro neplnění základních povinností
- vyloučením pro zvlášť závažné provinění
- zánikem JSS
ch/ Mimořádné členství zaniká na základě jednostranného rozhodnutí jak ze strany výboru JSS tak ze strany mimořádného člena
i/ Kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě, nebo na základě podmínek této smlouvy


4. Členské a klubové příspěvky, poplatky

a/ Členské příspěvky a zápisné jsou základním projevem příslušnosti člena k JSS a představují nedílnou součást finančních příjmů.
b/ Členské příspěvky a zápisné stanoví výbor JSS a jsou závazné pro všechny členy. Jejich výše je rozlišena podle kategorií:
- žáci, studenti, důchodci a osoby na mateřské dovolené
- ostatní
c/ Každý člen je povinen zaplatit členský příspěvek za 1. pololetí do 10. 1. a za 2. pololetí do 10. 7. běžného roku a to pod možností vyškrtnutí, pokud takto neučiní.
d/ Vybírání členských příspěvků a zápisného je pověřen výbor JSS a vede přehled stavu všech členů.
e/ Výši klubových příspěvků /jízdného/ stanovuje výbor na jednoho člena a to s přihlédnutím na nákladovost a náročnost.
f/ O periodicitě rozhoduje výbor JSS, který zajišťuje jejich výběr a evidenci.
g/ Pokud člen nezaplatí klubové příspěvky řádně a včas, je právem výboru znemožnit účast na sportovních aktivitách plynoucích z jeho členství, eventuálně člena vyškrtnout pro neplnění základních povinností.
h/ Klubové příspěvky jsou výlučným příjmem JSS a jsou součástí jeho rozpočtu.
ch/ Mimořádní členové platí příspěvek, jehož výši určuje výbor JSS většinou po oboustranné dohodě a tento příspěvek je projevem člena vůči JSS.
i/ Výbor JSS je oprávněn určit svým členům poplatky spojené s výlučným užíváním části majetku JSS, jako např. samostatné šatnové skříňky, šatny, klubovny, nebo s používáním boxu pro ustájení koně, eventuálně náročnější sportovní výstroje a výzbroje v majetku JSS. Stanovený poplatek vyjadřuje účast člena na nákladech spojených s údržbou a provozem užívaného majetku a motivuje člena k hospodárnému zacházení s tímto.
j/ Nezaplacení poplatku v předepsané výši a termínu zbavuje člena výhod, které byly se zaplacením tohoto poplatku spojeny.
k/ Vybrané poplatky jsou zásadně součástí rozpočtu JSS, lze je použít k údržbě, modernizaci či rekonstrukci užívaného majetku a pozemků, které jsou v užívání JSS.


5. Disciplinární opatření

a/ Za porušení stanov, vnitřních směrnic a soutěžních řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností, nebo ve výkonu funkce, za provinění související s účastí na soutěžích, nebo akcích JSS mohou být členům ukládány disciplinární tresty.
b/ Tresty, které mohou být uloženy: napomenutí, důtka, peněžní pokuta, odvolání ze soutěže, zákaz výkonu funkce, zákaz závodní činnosti, vyloučení.
c/ Každý člen má právo se zúčastnit jednání orgánu, který projednává jeho provinění.
d/ Disciplinárním orgánem je výbor JSS.
e/ Proti rozhodnutí výboru JSS je odvolacím orgánem členská schůze. Rozhodnutí členské schůze je konečné.


6. Orgány jezdecké sportovní stáje

a/ Členové JSS vytvářejí tyto svoje společné orgány:
- členská schůze JSS
- výbor JSS
- rada cvičitelů, trenérů a majitelů koní
b/ Nejvyšším orgánem je členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové JSS. Schází se nejméně 1x za rok.
c/ Do výlučné pravomoci členské schůze náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách JSS, zejména pak:
- rozhodování o změně názvu a symboliky JSS
- stanovení hlavních směrů a koncepcí rozvoje činnosti
- schvalování stanov a jejich změn
- schvalování a vydávání vnitřních směrnic a řádů pro činnost
- volí výbor JSS
- rozhoduje o vyloučení člena, pokud se tento odvolal proti rozhodnutí výboru
d/ Výbor koordinuje, zajišťuje a řídí činnost JSS v souladu se schválenými stanovami, směrnicemi a řády, případně jinými zákonnými předpisy. V čele výboru stojí předseda, který je volen výborem. Podle potřeby svolává, zpravidla 1x za měsíc, výborovou schůzi.
e/ Výbor plní zejména tyto úkoly:
- připravuje návrhy plánu činnosti a rozpočtu
- zajišťuje zpracovávání přehledů, hlášení a statistických údajů v rámci platných zákonů
- vede evidenci členské základny, sleduje úroveň sportovních výsledků
- zajišťuje výhodnou spolupráci s ostatními organizacemi
- zajišťuje optimální využití, provoz, údržbu a výstavbu zařízení sloužícího k činnosti JSS
- na základě vyjádření cvičitelů a majitelů koní se zabývá připomínkami k činnosti a schvaluje nominace na soutěže
- zajišťuje archivaci důležitých materiálů
- schvaluje odměny cvičitelům a ostatním, pokud je jejich činnost nad rámec dobrovolnosti
- vede účetní a operativní evidenci majetku, evidenci o hospodaření
- zajišťuje pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, dbá na úrazové pojištění všech svých členů
f/ Rada cvičitelů, trenérů a majitelů koní je trvalým a nevoleným orgánem JSS, v jehož činnosti převládá iniciativní a poradní činnost vůči výboru. Radu svolává předseda. Rada doporučuje výboru postupy výcviku, doprovází svěřence na soutěžích atd. Rozhodnutí rady není pro výbor závazné.


7. Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení

a/ Volba všech orgánů v rámci JSS se provádí hlasováním.
b/ Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů.
c/ Zvolení jsou kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů.
d/ Počet členů výboru musí být lichý.
e/ Členové výboru, kteří ztratili důvěru členů, nebo se provinili a závažným způsobem porušili stanovy, nedbale vykonávají funkci, či jednají proti zájmům JSS, mohou být odvoláni vždy jen členskou schůzí.
f/ Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu o jednání, s uvedením přítomných osob, programu a závěrů. Tyto zápisy se archivují po dobu dvou let.


8. Právní postavení a majetek JSS

a/ JSS je samostatným a nezávislým sdružením – organizací s právní subjektivitou – je právnickou osobou. Může svým jménem nabývat práv a má samostatnou majetkovou odpovědnost. Může též k plnění svých úkolů používat majetek, který mu byl smluvně předán, popř. zapůjčen, do užívání a hospodařit s ním jako s vlastním.
b/ Jménem JSS jedná výbor prostřednictvím předsedy. Je oprávněn jednat v rozsahu schváleného rozpočtu.
c/ Majetek JSS tvoří hmotný majetek, pohledávky, majetková práva. Zdrojem majetku jsou: zápisné, členské a klubové příspěvky, poplatky členů, příjmy ze sportovní činnosti, příspěvky a dotace ČJF, dotace města, regionu a kraje, podpora jiných organizací, dary atd.


9. Ustanovení přechodná a závěrečná

a/ JSS vzniká jako právnická osoba na základě schválení těchto stanov přípravným výborem dne 15. 1. 2003 a následnou registrací u MV ČR ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
b/ Jakékoli změny a doplňky spadají do výlučné pravomoci schůze členů JSS.
c/ V rámci JSS pro účely evidence členství každého člena platí zásady v rámci sportovních organizací ČeSTV a ČJF.
d/ Výbor JSS spolupracuje s Českou jezdeckou federací a oblastním výborem ČJF a podle požadavků vysílá na jednání svého zástupce.
e/ Členové JSS mající speciální oprávnění /např. trenéři, stavitelé tratí atd./ se mohou volně sdružovat k prosazování svých zájmů do Asociací, či jiných sdružení a to bez vlivu na jejich členství v JSS.
f/ Člen JSS, který jednostranně zrušil členství, je povinen uhradit JSS veškeré náklady, které byly spojeny s jeho výchovou a odborným růstem v rámci JSS.